ഷൗക്കത്ത് അലിഖാൻ: പെറ്റമ്മപ്രിയരേ,

ശ്രീ ഷൗക്കത്ത് അലിഖാൻ എഴുതിയ “പെറ്റമ്മ” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/shoukath-pettamma.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

Comments

  • Hello mr.shoukath sir... Am a big fan of your writings.... ☺️
Sign In or Register to comment.