സി. ജെ. തോമസ്: അപ്പോസ്തലനല്ലാത്ത തോമസ്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെഴുതിയ ഒന്നാംലേഖനം

edited May 19 in Releases

Link: http://books.sayahna.org/ml/pdf/cj-onnamlekhanam.pdf

പ്രിയരേ,

ശ്രീ സി. ജെ. തോമസ് എഴുതിയ "അപ്പോസ്തലനല്ലാത്ത തോമസ്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെഴുതിയ ഒന്നാംലേഖനം" എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.
Sign In or Register to comment.