വി. കെ. കെ. രമേഷ്‌ : തിരോഭാവം

edited May 19 in Releases

Link: http://books.sayahna.org/ml/pdf/vkk-thirobhavam.pdf

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. വി. കെ. കെ. രമേഷ്‌ എഴുതിയ "തിരോഭാവം" എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.