സി. ജെ. തോമസ്: പരിപാവനമായ സേവനംപ്രിയരേ,

ശ്രീ. സി. ജെ. തോമസിന്റെ ”പരിപാവനമായ സേവനം” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/cj-sevanam.pdf
Sign In or Register to comment.