സവിത എൻ: സൈബർ ലോകവും ആൾക്കൂട്ടവും

cvrcvr
edited May 16 in Releases

Link: books.sayahna.org/ml/pdf/savitha-cyber.pdf

പ്രിയരേ,
സവിത, എൻ. എഴുതിയ സൈബർ ലോകവും ആൾക്കൂട്ടവും എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.