വി. ആർ. സന്തോഷ്: പന്തയം


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. വി. ആർ. സന്തോഷിന്റെ “പന്തയം” എന്ന വിവർത്തന കഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/vrsanthosh-panthayam.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. ആർ. സന്തോഷ്
Sign In or Register to comment.