എം കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം
പ്രിയരേ,

ശ്രീ. എം. കൃഷ്ണൻ നായർ 1985 ഒക്ടോബർ 27, നവംബർ 03, 10 എന്നീ തീയതികളിൽ കലാകൗമുദിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യവാരഫലങ്ങളാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/kk-1985-10-27.pdf
https://books.sayahna.org/ml/pdf/kk-1985-11-03.pdf
https://books.sayahna.org/ml/pdf/kk-1985-11-10.pdf
Sign In or Register to comment.