സവിത എൻ: കന്നി

edited September 6 in Releases

പ്രിയരേ,

സവിത എൻ എഴുതിയ “കന്നി” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

books.sayahna.org/ml/pdf/savitha-kanni.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.