സഞ്ജയൻ: സഞ്ജയന്റെ പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം


Link: http://books.sayahna.org/ml/pdf/sanjayan-vijnapanam.pdf
പ്രിയരേ,

ശ്രീ സഞ്ജയൻ എഴുതിയ "സഞ്ജയന്റെ പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം" എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/sanjayan-vijnapanam.pdf
Sign In or Register to comment.