അമൃത് ലാൽ: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കുട്ടനാടൻ കിനാവുകളുടെ കഥാകാരൻ

edited September 3 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. അമൃത് ലാൽ എഴുതിയ “തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കുട്ടനാടൻ കിനാവുകളുടെ കഥാകാരൻ” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/amrith-thakazhi.pdf

സ്കെച്ചുകൾ: ഇ. പി. ഉണ്ണി
Sign In or Register to comment.