ഫര്‍സാന: ചെന്താരകം


പ്രിയരേ,

ഫര്‍സാനയുടെ “ചെന്താരകം” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/farsana-chentharakam.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.