ബിനു എം പള്ളിപ്പാട്: ജുഗൽബന്ദി

edited August 30 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ ബിനു എം പള്ളിപ്പാട് എഴുതിയ കവിതകളാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/binu-jugalbandhi.pdf

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ
Sign In or Register to comment.