നിര്‍മ്മല: പാക്കി പ്രിൻസസ്പ്രിയരേ,

നിർമ്മലയുടെ “പാക്കി പ്രിൻസസ്” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/nirmala-princess.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.