കെ. വേലപ്പൻ: ഓണമെന്നാൽ...പ്രിയരേ,

ശ്രീ. കെ. വേലപ്പന്റെ “ഓണമെന്നാൽ...” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/velappan-onam.pdf
Sign In or Register to comment.