കെ. സുകുമാരൻ ബി. ഏ.: ആ മുത്തുമാല


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. കെ. സുകുമാരൻ ബി. ഏ. എഴുതിയ “ആ മുത്തുമാല” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/sukumaran-muthumala.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.