അഖിൽ എസ് മുരളീധരൻ: മൃഗത്ത്ര്‍ മക്ക്

edited August 19 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. അഖിൽ എസ്. മുരളീധരന്റെ “മൃഗത്ത്ര്‍ മക്ക്” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/akhil-mrigaththr.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.