അമൽ: പലവട്ടം മരണം

edited July 2021 in Releases


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. അമലിന്റെ “പലവട്ടം മരണം” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/amal-palavattam.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

Comments

  • One of the best short stories I read recently... Brilliant thought dear Amal.... brilliant... Really would like to read more from you.... <3
Sign In or Register to comment.