സി ജെ തോമസ്: അവനെ ക്രൂശിക്ക, ബാറബാസിനെ വിട്ടുതരിക!

edited July 2021 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. സി. ജെ. തോമസ് എഴുതിയ “അവനെ ക്രൂശിക്ക, ബാറബാസിനെ വിട്ടുതരിക!” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/cj-barabbas.pdf
Sign In or Register to comment.