കരുണാകരൻ: "എലിപ്പത്തായം": അധികാരത്തെപ്പറ്റിയും കലയെപ്പറ്റിയും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ

edited July 2021 in Releases


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. കരുണാകരന്റെ ‘“എലിപ്പത്തായം”: അധികാരത്തെപ്പറ്റിയും കലയെപ്പറ്റിയും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ’ എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/karun-elipathayam.pdf
Sign In or Register to comment.