സുതാര്യ സി: മീൻകണ്ണു്

edited July 2021 in Releases

പ്രിയരേ,

സുതാര്യ സി എഴുതിയ കവിതകളാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/sutharya-meenkannu.pdf

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ

Sign In or Register to comment.