ശ്രീദേവി വടക്കേടത്ത്്് : രണ്ടു് കള്ളന്മാരും ഒരു മോഷണവും

edited July 2021 in Releases


പ്രിയരേ,
ശ്രീദേവി വടക്കേടത്തിന്റെ “രണ്ടു് കള്ളന്മാരും ഒരു മോഷണവും” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/sreedevi-kallanmar.pdf

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.