സി. ജെ. തോമസ്: ട്രേഡ്‌‌യൂണിയനുകൾ ആവശ്യമാണോ?

edited July 6 in Releases


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. സി. ജെ. തോമസ് എഴുതിയ “ട്രേഡ്‌‌യൂണിയനുകൾ ആവശ്യമാണോ?” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/cj-tradeunion.pdf
Sign In or Register to comment.