സി. സന്തോഷ് കുമാർ: (അ)വിഹിതംപ്രിയരേ,

ശ്രീ. സി. സന്തോഷ് കുമാർ എഴുതിയ “(അ)വിഹിതം” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/santhosh-avihitham.pdf

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

Comments

  • ഗംഭീര വര വി.പി.സുനിൽകുമാർ. നന്ദി.
    സി. സന്തോഷ് കുമാർ
  • Really loved it... Too good to read... Nice reading experience ☺️ congratulations 👍☺️ mr. sandhoshkumar
  • കഥ വായിച്ചതിനും അഭിപ്രായമറിയിച്ചതിനും നന്ദി Ms.Sreekala
Sign In or Register to comment.