കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള: സുന്ദരകല—പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും

edited July 2021 in Releases


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ “സുന്ദരകല—പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/kesari-sundarakala.pdf

ഡ്രോയിങ്: മധുസൂദനൻ
Sign In or Register to comment.