വിനോദ് കൃഷ്ണ: ഈലം

edited July 2021 in Releasesപ്രിയരേ,

ശ്രീ വിനോദ് കൃഷ്ണ എഴുതിയ “ഈലം” എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/vinod-ilam.pdf


കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.