സി ജെ തോമസ്: അടിസ്ഥാനശത്രു-ദാരിദ്ര്യം

edited May 19 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ സി. ജെ. തോമസ് എഴുതിയ "അടിസ്ഥാനശത്രു---ദാരിദ്ര്യം" എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/cj-daridryam.pdf
Sign In or Register to comment.