സി. ജെ. തോമസ്: ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിലെ സാമൂഹ്യാംശം

edited June 2021 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. സി. ജെ. തോമസ് എഴുതിയ “ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിലെ സാമൂഹ്യാംശം” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/cj-changampuzhakavitha.pdf
Sign In or Register to comment.