രാഹുൽ ഗോവിന്ദ്: മ്യാവൂ മ്യാവൂ

edited June 2021 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. രാഹുൽ ഗോവിന്ദ് എഴുതിയ കവിതകളാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/rahul-myavu.pdf

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ
Sign In or Register to comment.