എം. പി. പ്രതീഷ്: അടയാളങ്ങൾപ്രിയരേ,

ശ്രീ എം. പി. പ്രതീഷ് എഴുതിയ "അടയാളങ്ങൾ" എന്ന കവിതയാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/pratheesh-adayalam.pdf


ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ
Sign In or Register to comment.