കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള: പണ്ടത്തെ കേരള വിഭാഗങ്ങളും ഭരണരീതിയും

edited June 5 in Releases


പ്രിയരേ,

ശ്രീ. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ "പണ്ടത്തെ കേരള വിഭാഗങ്ങളും ഭരണരീതിയും" എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/kesari-keralacharithram.pdf

ഡ്രോയിങ്: മധുസൂദനൻ
Sign In or Register to comment.