ബിജു റോക്കി -- ഒന്നെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു്

edited June 4 in Releases

പ്രിയരേ,

ശ്രീ. ബിജു റോക്കി എഴുതിയ കവിതകളാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

books.sayahna.org/ml/pdf/bijurocky-onnedukkumbol.pdf

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ
Sign In or Register to comment.