ഫോറം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സഹായം

cvrcvr
edited June 1 in General
മൂന്നു് കാറ്റിഗറികളാണു് സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കുക:
  1. General: പൊതു ചർച്ചകൾ ഇവിടെ കാണാം, പങ്കെടുക്കാം.
  2. Releases: പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ കണ്ണി ഇവിടെയാണു്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും.
  3. River Valley Press: ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ വരിക്കാരാവാൻ, വാങ്ങുവാൻ, പുസ്തകങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു് എടുക്കുവാൻ.

ഫോണിൽ ഫോറത്തെ ഒരു ഐക്കണായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ:

  1. ആൻഡ്രോയ്‌‌ഡ് ക്രോം:

    ആൻഡ്രോയ്‌‌ഡ് ഫോണിലെ ക്രോം ബ്രൗസറിൽ ഫോറം സൈറ്റ്് സന്ദർശിക്കുക. എന്നിട്ടു്് ബ്രൗസർ ജാലകത്തിൽ മുകളിൽ വലത്തേ അറ്റത്തുള്ള മൂന്നു കുത്തിൽ അമർത്തുക. അപ്പോൾ കാണുന്ന മെനുവിൽ നിന്നു്് "Add to Home Screen"-ൽ ക്ലിൿ ചെയ്യുക. ഒരു ഐക്കണായി സേവ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമുള്ള പേരു കൊടുക്കുക. പിന്നീടു്് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അമർത്തിയാൽ ഫോറത്തിലെത്താനാവും.

  2. ഐഓ‌‌എസ് സഫാരി:


    താങ്കളുടെ ഐഫോണിലെ സഫാരി ബ്രൗസറിൽ ഫോറം സൈറ്റ്് സന്ദർശിക്കുക. എന്നിട്ടു്് ബ്രൗസർ വിന്റോയിൽ താഴെ നടുക്കായി കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. അപ്പോൾ കാണുന്ന മെനുവിൽ നിന്നു്് "Add to Home Screen"-ൽ ക്ലിൿ ചെയ്യുക. ഒരു ഐക്കണായി സേവ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമുള്ള പേരു കൊടുക്കുക. പിന്നീടു്് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അമർത്തിയാൽ ഫോറത്തിലെത്താനാവും.

ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റു ബ്രൗസറുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണു്.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, പ്രൊഫൈൽ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുക


Sign In or Register to comment.