വിദ്യ വിജയൻ: പല്ലടയാളം

edited May 31 in Releases


പ്രിയരേ,

വിദ്യ വിജയൻ എഴുതിയ "പല്ലടയാളം" എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/vidhya-palladayalam.pdf

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.