സായാഹ്ന വാർത്തകൾ

cvrcvr
edited June 1 in General


ഈ അഭ്യർത്ഥന വിവിധതരം ഉപകരണങ്ങളിൽ വായിയ്ക്കുവാൻ പാകത്തിനുള്ള പിഡി‌‌എഫ് ഇതോടൊപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക.
Sign In or Register to comment.