സുരേഷ് പി. തോമസ്‌: യു. എസ്. എസ്. ആര്‍.

edited May 21 in Releases

Link: http://books.sayahna.org/ml/pdf/suresh-ussr.pdf

പ്രിയരേ,

ശ്രീ സുരേഷ് പി. തോമസ്‌ എഴുതിയ "യു. എസ്. എസ്. ആർ." എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/suresh-ussr.pdf

ചിത്രീകരണം: കരുണാകരൻ
Sign In or Register to comment.