അഖിൽ മുരളീധരൻ: വേട്ട

edited May 21 in Releases


Link: http://books.sayahna.org/ml/pdf/akhil-vetta.pdf

പ്രിയരേ,

ശ്രീ അഖിൽ എസ്. മുരളീധരൻ എഴുതിയ "വേട്ട" എന്ന ചെറുകഥയാണു് ഇന്നു സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

http://books.sayahna.org/ml/pdf/akhil-vetta.pdf

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
Sign In or Register to comment.