അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്: ഗെയ്ൽ ഓംവെത്തും ദലിതു്്് രാഷ്ട്രീയവും

edited September 16 in Releases


പ്രിയരേ,

ശ്രീ അജയ് പി. മങ്ങാട്ടിന്റെ “ഗെയ്ൽ ഓംവെത്തും ദലിതു് രാഷ്ട്രീയവും” എന്ന ലേഖനമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.

https://books.sayahna.org/ml/pdf/ajay-gail.pdf
Sign In or Register to comment.